Design a site like this with WordPress.com
Get started

Khilafat Rashideen ka islamic Nizam Muwaiya ne khatam kiya..

Maula Ali AlahisSalam ne Muawiya ko maaf nahi kiya Kyunki Khilafat ka nizam khatam kiya aur Islam ko nuksan pahuncha jisse aaj bhi Muslim Ummat ubhar na pai
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: